Obstarávateľ Názov zákazky
Obec Ďurkov , Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v Ďurkove  – stavba
Mesto Vráble, Hlavná 1221/22, 952 16 Vráble Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MsÚ vo Vrábľoch  – stavba
BENOL STEEL a.s. Košice – tovar Technologická inovácia spoločnosti BENOL STEEL a.s. Košice – tovar
Obec Košický Klečenov , Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM
KLEČEŇOVE – stavba
BRO-STEEL s.r.o. , Priemyselná 2, 917 01 Trnava Podpora konkurencieschopnosti novovzniknutého podniku BRO-STEEL s.r.o. inováciou výrobného procesu – tovar
JURTON, s.r.o. – , Tvrdomestice 130, 956 22 Tvrdomestice Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti JURTON, s.r.o. inováciou výrobného procesu – tovar
Obec Kokšov , Bakša Kokšov – Bakša 178, 044 13 Kokšov-Bakša Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Kokšov – Bakša – stavba
HEPPiApple s. r. o., Popradská 66, 040 11 Košice – mestská časť Západ Prednmetom obstarávania je Pekáreň na spracovanie. – tovar
HOSTINKOVO, s.r.o.,  Hubina 200, 922 21 Hubina Laserový rezací stroj – tovar
HOSTIN, s.r.o. , SNP 129, 919 04 Smolenice Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia – HOSTIN, s.r.o. – Pračka
antikorových tyčiek s integrovaným sušením – tovar
HOSTIN, s.r.o., SNP 129, 919 04 Smolenice Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia – HOSTIN, s.r.o. –
Rovnačka antikor. Drôtu – tovar
FEWEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Letná 27, 043 14 Košice – mestská časť Sever Portálové CNC zariadenie s autogénnym a plazmovým rezaním – tovar
Obec Dunajský Klátov,  930 21 Dunajský Klátov č. 20 Zlepšenie energetickej hospodárnosti- rekonštrukcia obecného úradu – Dunajský Klátov – stavba
Horňák Ján, spol. s r.o., Na výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom CNC ohraňovací lis, CNC vysekávací lis – tovar
TEKOS,spol. s r.o. , Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY – Traktor a doplnky  –  tovar na časti delené
Distrib Capital, s.r.o. , Dunajská 18 , 811 08 Bratislava Implementácia inovatívnych výrobných postupov v prevádzke Pivovar Karpat a výrobných postupov na výrobu
inovatívnych prírodných produktov – tovar
LANDIS SK, s.r.o., Štepnice 533, 951 48 Jarok Výrobná technológia na výrobu, spracovanie a miešanie bylinných čajov a ich aplikáciu do rôznych typov jednorazových
spotrebiteľských obalov. – tovar
Obec Veľké Dvorníky,  Hlavná 190, 929 01 Veľké Dvorníky Budovanie novej cyklistickej komunikácie a cyklokoridoru na existujúcej miestnej komunikácii v obci Veľké Dvorníky – stavba
Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Kyjov POTOK HRADLOVÁ – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU OBCE KYJOV
MC support s.r.o. profistat
DAVL, s.r.o., Poriadie 312, 906 22 Poriadie
Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Kyjov Projektový managment „Potok Hradlová – protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov –  zákazka s nízkou hodnotou
Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Kyjov Stavebný dozor „Potok Hradlová – protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov – zákazka s nízkou hodnotou
IT SOLUTIONS EU s.r.o., Štefánikova 40, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto Online platforma pre tréningové programy a e-learning – SmartLMS – tovary
POLLÁK ŠAĽA s.r.o., Diakovská 6245/9C, 927 01 Šaľa Laserový rezací stroj – tovar
Obec Trstená na Ostrove, Trstená na Ostrove 20, 930 04 Trstená na Ostrove Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Trstená na Ostrove – stavba
Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou Znižovanie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Turňa nad Bovou – stavba
Obec Michal na Ostrove, Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove Zlepšenie energetickej náročnosti budovy OU Michal na Ostrove – stavba
AGROTECH SLOVAKIA s.r.o., Na Záhumní 613 , 040 15 Košice Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti AGROTECH SLOVAKIA s.r.o. – tovary
FRENESI s.r.o., Južná trieda 74 , 040 01 Košice Zriadenie telekomunikačnej infraštruktúry a riadiaceho centra – tovary
SERVICETEL s.r.o., Malogyňovská 87/5 , 044 14 Gyňov Zriadenie kryptovacieho centra pre oblasť telekomunikácií – tovary
Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Vojčiciach – stavba
Obec Jablonové, Jablonové 197, 900 54 Jablonové Rekonštrukcia a dostavba Materskej školy Jablonové – stavba
Štefan Poláček – POLA, Okrajová 1374/24 , 080 05 Prešov Inovovaná výroba kuchynských dosák v spoločnosti Štefan Poláček – POLA. – tovary
REMOZA s.r.o., Ličartovce 227, 082 03 Ličartovce Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy – REMOZA – tovary
HS 10 s.r.o., Hlavná 65, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto Rozvoj podnikania formou založenia výrobnej kapacity v spoločnosti HS 10 s.r.o.
AVOS TRADE s.r.o., Brnenská 49/A, 040 11 Košice – mestská časť Západ Inovácia produktov spoločnosti AVOS TRADE s.r.o. – softvér